RiotMinds forum

Officiellt forum för Trudvang, Drakar och Demoner & Götterdämerung. Official forum for Trudvang Chronicles

Regler

Strid och vapen - förtydliganden och husregler

Regelforum för GD. Här ska alla diskussioner och frågor om regler ställas.

by Urdjur » 04 Feb 2017, 18:48

Nu har jag läst igenom GD-materialet i större detalj. Inför kampanjen i spelgruppen har jag gjort några förtydliganden och tillägg, s.k. "husregler" för att komplettera materialet i Lex Libris och Alter Ego. Jag presenterar dem här - om något ser skumt ut eller verkar bygga på något missförstånd är jag tacksam om gamla GD-rävar hostar till :)

Lex Libris - Striden
Förtydligande - Att parera: Du kan normalt bara parera närstridsattacker. Om du har en sköld eller en fri hand kan du även parera kastade vapen eller projektiler från bågvapen (som vanligt leder en obeväpnad parering av ett vapen vanligtvis till att skadan halveras). En tung sköld (se nedan) kan även parera projektiler från lätta enhandseldvapen (puffert, lätt pistol). I övrigt kan skott från eldvapen inte pareras. För att kunna parera ett tungt tvåhandsvapen behöver du använda minst ett tungt enhandsvapen eller ett tvåhandsvapen - ett lätt enhandsvapen (t.ex. en dolk eller en obeväpnad hand) är för klent. Om du använder vapen i bägge händer, vapen och sköld, eller har en fri hand (se nedan) att parera obeväpnat med, får du välja med vilken hand du gör pareringen om du har vapenhandlingar kvar för bägge händer (som vanligt -15 på FV om du använder din sekundärhand). Om du försöker parera med ett projektilvapen räknas det som ett improviserat vapen vid pareringen (-5 till FV) och lyckas pareringen blir vapnet för alltid obrukbart som projektilvapen. Om du träffas av en attack och vill använda fördjupningen Undvikare kan du inte även försöka parera samma attack ifall du misslyckas att undvika, och det omvända gäller om du väljer att parera istället.

Tillägg - Vapenhandlingar med fel vapenhand: Det är särskilt gynnsamt att använda en sköld i din sekundärhand, eller att ha en fri hand. Förutom att reducera minusmodifikationen (-15) med disciplinen Kropp och rörelse (1 per nivå) samt fördjupningen Dubbelhänt (2 per nivå), får den som använder en sköld vid parering även reducera modifikationen med disciplinen Närstridsvapen (1 per nivå) och fördjupningen Sköldar (2 per nivå). Detsamma gäller den som använder disciplinen Obeväpnad strid (1 per nivå) och fördjupningen Slagsmål (2 per nivå) med sin sekundärhand. Modifikationen kan aldrig reduceras till lägre än 0. Detta innebär i praktiken att det kostar mindre att reducera minusmodifikationen för den som vill använda sin sekundärhand för att bruka en sköld eller använda den obeväpnat. Utan detta tillägg finns inget regelmässigt skäl till varför inte alla borde använda ett vapen i varje hand hela tiden.

Förtydligande - Bära vapen i två händer: En person som använder bägge händer (två vapen, vapen och sköld, vapen och obeväpnat eller obeväpnat och obeväpnat) under en stridsrunda använder alltså separata FV och vapenhandlingar för respektive hand. Dock är det inte säkert att sekundärhanden är till så stor nytta p.g.a. minusmodifkationen (-15 på FV) för sekundärhanden. För att kunna dra fördel av en vapenfördjupning krävs också att fördjupningen avser korrekt hand (observera att Obeväpnad strid dock gäller bägge händer, eller faktiskt hela kroppen). Det går inte att få fler än två uppsättningar vapenhandlingar genom att t.ex. använda sparkar etc. (rent estetiskt ingår dock även sparkar, knän m.m. i obeväpnad strid).

Förtydligande - Beriden strid, Förbiridnings attack, Hastig attack, Reträtt, Stridsförflyttning: Kostnaden gäller bägge händers FV, ifall båda nyttjar vapenhandlingar under stridsrundan.

Förtydligande - Dra vapen och attackera, Plocka upp något, Resa sig upp: Kostnaden gäller endast vapenhandlingar för den aktuella handen. Om du har en fri hand kan du välja att hjälpa till med den när du drar ett vapen, så att kostnaden (-5 FV) belastar den fria handens vapenhandlingar istället (så länge FV för den fria handen inte går under 0). Den som drar ett vapen och attackerar kan inom ramen för denna stridsmanöver även välja att först släppa ett föremål som hen har i den aktuella handen, utan extra kostnad på FV. Som "släppa" gäller även att hölstra en pistol, slunga ett gevär eller bågvapen i en rem över axeln eller liknande snabb manöver.

Tillägg - Fri hand: Beroende på vad en person har i händerna och vad hen har för Fysik kan hen anses ha en fri hand (se Karaktärsdrag Fysik nedan). En fri hand kan användas för att attackera eller parera obeväpnat (-15 på FV som vanligt). Den tomma handens FV kan även användas för att finansiera vissa stridsmanövrar (se ovan), om FV inte går under 0.

Alter Ego - Rollpersonen
Förtydligande/Tillägg - Karaktärsdrag Fysik: Ett visst vapen kan nyttja en skademodifikation från Fysik beroende på hur kraftigt det är. Lätta enhandsfattade vapen (även kastvapen och slungor), obeväpnade attacker, improviserade vapen och tunga bågvapen (långbåge/tungt armborst) kan få max +1 i skademodifikation. Tunga enhandsvapen kan få max +2 (även kastade). Endast tvåhandsvapen kan använda en skademodifikation med +4. Lätta bågvapen och eldvapen får aldrig någon positiv skademodifikation från Fysik. Eldvapen får aldrig någon negativ skademodifikation heller, vilket en person med klen Fysik kan utnyttja.

För att kunna använda vapenhandlingar från bägge händerna samma stridsrunda krävs minst Fysik +0. Med Fysik +0 kan man använda lätta enhandsvapen (inkl. lätt sköld, lätt pistol och obeväpnad hand) i en hand (eller varje hand) och tunga enhandsvapen (även pistoler) som om de vore tvåhandsvapen (d.v.s. man har inte en hand fri till något annat). En person med Fysik +0 använder tunga tvåhandsvapen, tunga gevär eller tunga bågvapen som om de vore improviserade vapen (-5 FV). Med Fysik -1 eller sämre kan man endast använda lätta enhandsvapen i en hand och den andra handen obeväpnat, och man kan endast använda lätta bågvapen och lätta gevär. Med Fysik -2 eller sämre kan man endast använda lätta enhandsvapen med två händer (även pistoler) och man kan inte använda bågvapen, gevär eller kastvapen alls. Med minst +1 i Fysik kan man använda tunga enhandsvapen (pistol eller närstridsvapen) i ena handen utan besvär, samt tunga bågvapen, tvåhandsvapen och gevär som vanligt. Med minst +2 i Fysik kan man använda tunga enhandsvapen i bägge händer och man anses även ha en fri hand om man använder ett lätt tvåhandsvapen (närstridsvapen eller lätt gevär). Inte ens den som har +4 i Fysik anses dock ha en fri hand om hen använder ett tungt tvåhandsvapen eller tungt gevär.

Alter Ego - Utrustning - Vapen
Förtydligande - Improviserade vapen: Förmågan "Vapenimprovisatör" som nämns i stycket återfinns inte på någon annan plats i regelmaterialet. Istället används disciplinen Stridsvana för att reducera minusmodifikationen (reduktion med 1 per nivå).

Förtydligande - Räckvidd kastvapen: Kastvapen saknar räckvidd. Ett lätt kastvapen har räckvidden 1-10, 11-15. Ett tungt kastvapen har räckvidden 1-5, 6-10.

Förtydligande - Projektiler per stridsrunda - P/SR: Bågvapen och kastvapen saknar P/SR i materialet. Därför tilldelas P/SR för bågvapen enligt följande. Kortbågar/lätta pilbågar = 2. Långbåge eller lätt armborst = 1. Tungt armborst = 1/2. Vapen som kan avfyra mer än en projektil per stridsrunda (kortbågar och eldvapen av wendertyp) fördelar FV på vapenhandlingarna om de avfyras mer än en gång per stridsrunda (precis som med närstridsvapen). Kastvapen har i princip samma P/SR som vapnet har vapenhandlingar i närstrid, men det kostar -5 på FV att dra varje kastvapen per runda (en kostnad som kan reduceras med en fri hand, disciplinen Stridsvana eller fördjupningen Stridsmanövrar). För att ett vapen ska kunna kastas måste personen kunna hålla det i en hand (d.v.s. man måste ha minst Fysik +1 för att kunna kasta tunga vapen såsom en ryttaryxa).

Förtydligande - Puffert: En puffert kan gömmas i en rockficka eller dolt hölster på samma sätt som en dolk (den är dock lätt att hitta vid en visitation). En lätt eller tung pistol kräver ett väl förankrat och uppenbart hölster för att kunna hanteras säkert.

Tillägg - Laddade eldhandvapen: Eftersom eldvapen tar en lång tid att ladda är det frestande att gå omkring med dem laddade när man förväntar sig strid. Det kan dock bli äventyrligt. Om en person går omkring med ett laddat vapen och tar skada (från fall eller vapenangrepp) ska hen rulla t10 för haveri för varje laddad pipa. En person med två laddade wenderpistoler i hölstren rullar alltså 1t10 fyra gånger för att ta reda på ödet för respektive pipa. Om ett vapen av wendertyp får 9 eller 10 på haveritabellen (sprängs och blir obrukbart), så gäller det även den andra pipan.

Förtydligande - Sköld: Sköld definieras som en Fördjupning i färdighetskapitlet, men data på själva föremålet saknas i Utrustningskapitlet. En sköld räknas som ett improviserat vapen (-5 FV, skada 1t10) om den används offensivt. En lätt sköld räknas som ett lätt enhandsvapen medan en tung sköld räknas som ett tungt enhandsvapen (en tung sköld kan därför parera även tunga tvåhandsvapen). För att en sköld ska kunna parera ett båg- eller kastvapen måste sköldbäraren ha uppsikt över den som attackerar honom. En tung sköld kan även parera skott från lätta enhandseldvapen (puffert, lätt pistol) om användaren har uppsikt. Fördelen med att använda en sköld framför något annat vapen i sekundärhanden, är att det är lättare att minska minusmodifikationen (-15 FV för fel hand, se Vapenhandlingar med fel hand ovan). En lätt sköld har brytvärdena 12/14/16 medan en tung sköld har 14/16/18. En lätt sköld kan dras och användas lika snabbt som vanliga vapen (-5 FV). En tung sköld spänns fast vid armen och tar en hel stridsrunda att ta av eller på (för att kunna använda en tung sköld krävs Fysik +1 och vill man även använda ett tungt enhandsvapen i primärhanden krävs Fysik +2 eller mer). En duglig lätt sköld kostar 3 daler, en tung sköld 5 daler.

Tillägg - Rustning: Spelledaren kan enligt Alter Ego själv definiera regler för rustning. Det finns två typer av rustning, lätt och tung. Rustning fungerar så att den halverar skadan från vissa typer av vapen. Lätt rustning skyddar mot lätta enhandsvapen (t.ex. dolkar och värjor) och lätta kastvapen. Tung rustning skyddar mot alla närstridsvapen utom tunga tvåhandsvapen, samt mot alla kastvapen och bågvapen (dock inte eldvapen). En medioker rustning kan endast halvera skadan från en träff innan den måste repareras för att kunna fungera igen. En duglig rustning är god för två träffar och en ypperlig rustning klarar tre träffar. Att reparera en lätt rustning tar en timme per träffkapacitet och kan göras i fält. Att reparera en tung rustning tar två timmar per träff och kräver en normalt utrustad smedja. Lätt rustning kan bäras diskret, t.ex. som en del av en rejäl klädnad. Tung rustning kan inte bäras utan att det är uppenbart att man är rustad för strid (kräver normalt en förklaring i stadsmiljö). En rustning minskar FV på alla slag som kräver att man kan röra sig snabbt eller diskret, t.ex. Kropp och rörelse eller Smyga, och minskar även din förflyttningsförmåga i meter. En lätt rustning minskar FV och förflyttning med 1, en tung rustning med 2. Lätt rustning kostar 20/40/200 daler och en tung rustning dubbelt så mycket.

Tillägg - Hjälm: En hjälm minskar svåra skador från träffar mot huvudet. Om du har en hjälm och drabbas av ett öppet slag vid en skada får du ta bort den t10 som hade lägst värde innan skadan räknas samman. Ifall det var tre tärningar får du ta bort de två lägsta tärningarna och så vidare, om hjälmen håller för det. En medioker hjälm kan bara absorbera 1t10 innan den måste repareras, medan en duglig hjälm tål 2t10 och en ypperlig 3t10. Hjälm fungerar mot alla typer av vapen, även eldvapen och fallskador (om det är uppenbart att skadan omöjligen kan inbegripa huvudet kan spelledaren välja att bortse från hjälmen). En hjälm kan repareras i fält och det tar 1 timme för varje t10 i skyddsvärde som ska återställas. Det går normalt lika fort att ta av och på en hjälm som att dra ett vapen (-5 SV). En hjälm minskar FV på alla slag som kräver god syn eller hörsel (t.ex. Upptäcka) med -1. En hjälm kostar 5/10/50 daler.
Urdjur
 
Posts: 3
Joined: 02 Feb 2017, 13:25

Return to Regler

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

View new posts